A St James Gentlemen (Antal Dániel EV) adatvédelmi és adatkezelési szabályzata


A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy rögzítse a St James Gentlemen (Antal Dániel EV), mint a www.st-james.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője által a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a vállalkozó adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a vállalkozó magára nézve kötelező erővel ismer el. Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Szabályzatot.


I.       Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető St James Gentlemen (Antal Dániel EV) - (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Székhelye: 1064 Budapest, Rózsa utca 80. 4. em. 6.ajtó

Nyilvántartási száma: 44490350

Képviseli: Antal Dániel

E-mail címe: info@st-james.hu 

Telefonszáma: 06-30-492-0504

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró Paprikasoft Kft. (székhely: 8600 Siófok, Aradi Vértanúk útja 36.) végzi.

II.       Értelmező rendelkezések

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

A Felhasználók kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

·         A Weboldalon történő regisztráció, a webáruházba történő regisztráció, az Örök garancia programba történő regisztráció, a hírlevélre történő feliratkozás, illetve a „Kapcsolat”funkció használata során a Felhasználó által kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd III. rész).

·         Az Adatkezelő részére a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd IV. rész).

III.       A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

1.) A kezelt adatok köre 

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a következő adatokat kezeli a Felhasználókról:

A Webáruházba történő regisztráció esetén 

Webáruházunkba csak az általunk engedélyezett partnereink regisztrálhatnak! A webáruházba való fel- és le-iratkozás központilag történik. Itt a rendszer a következő adatokat tárolja: 

·         név

·         email cím

·         telefonszám

·         cím

·         számlázási adatok 

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a fent felsorolt adatokat a következő célokra használja fel:

·         A webáruházba történő regisztráció esetén: a Weboldalon keresztül leadott megrendelések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása, a megrendelésekkel kapcsolatos kapcsolattartás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése. Hírlevél küldése különböző hírekről, termék akciókról történő tájékoztatás.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Felhasználó a webáruházba történő regisztrációval illetve a Hírlevélre történő feliratkozással megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Szabályzatot, az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az megadott adatait a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.


A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyiségi jogait nem sértik. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az ő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

4.) Az adatok megismerésére jogosultak

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

5.) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@st-james.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1064 Budapest, Rózsa utca 80. 4. em./ 6. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.


Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@st-james.hu e-mail címen vagy a 1064 Budapest, Rózsa utca 80. 4. em./ 6. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.


Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@st-james.hu e-mail címen vagy a 1064 Budapest, Rózsa utca 80. 4. em./ 6. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.


Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.


A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@st-james.hu e-mail címen vagy a 1064 Budapest, Rózsa utca 80. 4. em./ 6. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).  Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban Hírlevelet nem küld.


A Felhasználó bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt Piackutatás céljából. A Felhasználó a Piackutatási célú megkeresésekhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az info@st-james.hu e-mail címen vagy a 1064 Budapest, Rózsa utca 80. 4. em./ 6.postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).  Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követően a Felhasználó adatait haladéktalanul törli a vonatkozó adatbázisából és a Felhasználót többé Piackutatás céljából nem keresi meg.


Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést), illetve a Piackutatást érinti, az Adatkezelő csak ezen vonatkozó nyilvántartásokból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben – pl. regisztráció esetén - a továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.


A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

·         ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

·         ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

·         a törvényben meghatározott egyéb esetben.


Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

IV.       A Weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

1.)        A Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az III. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.


Az Adatkezelő a Felhasználók számítógépén kisebb adatcsomagot, úgynevezett sütit (angolul cookie-t) helyezzen el annak érdekében, hogy testreszabott kiszolgálást tudjon nyújtani. A cookie a weboldal felhasználójára vonatkozó információkat tartalmazza, melyek által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata.


Ezen információk egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A cookie-k használatával gyűjtött információkat az Adatkezelő nem adja át semmilyen harmadik fél részére.

2.)        Az információk felhasználása

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.


Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja a Weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében, illetve az, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő a Felhasználó személyes preferenciáinak (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) megjegyzése céljából is felhasználhatja.


Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

3.)        A cookie-k tiltása

A Felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adatainak védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

4.)        Linkek

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. 

5.)        Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.


Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozók érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.


Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozók részére is előírja.


A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

V.       Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, kérjük írjon nekünk az info@st-james.hu e-mail címen vagy a 1064 Budapest, Rózsa utca 80. 4. em./ 6. postai címre.


Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
  • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

VI.       Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.


Budapest, 2015. 10. 01

Antal Dániel – egyéni vállalkozó

Adatkezelő